Proto?e první poprázdninové setkání sdru?ení CZJUG prob?hne vyjíme?n? v pra?ské kancelá?i SUNu, zve?ej?uji zde mapu, pár obrázk? a stru?ný návod jak se na místo dostat.MapaKliknutím na mapu by se vám v prohlí?e?i m?la otev?ít aplikace mapy.cz, s nastavenou polohou místa setkání. P?esná adresa je: Praha 4, V Parku 8.Jak se dostat dovnit?, aneb pro? být na míst? opravdu v?as


Pro snaz?í orientaci p?ikládám rad?ji i fotografie. Na té první je pohled sm?rem ke kancelá?i od stanice metra a autobus? Chodov. Na druhé je vid?t vlastní vchod do budovy. Po vstupu do areálu se jedná o první takový vchod vpravo, hned za kade?nictvím a dv?ma obchody s jídlem, pitím a ?asopisy.

Samotné setkání prob?hne od 18h ve?er ve ?tvrtém pat?e budovy, kam se musíte dostat p?es celkem 2 recepce.Jedna recepce, provozovaná majitelem nemovitosti, je dole v p?ízemí. Tam vás pustí výtahem nahoru do 4. patra kde je je?t? recepce firmy SUN. Prosím v?echny ú?astníky setkání, aby byli na míst? alespo? s desetiminutovým p?edstihem. Recepce SUNu toti? zavírá p?esn? v ?est ve?er, a p?ípadným opozdilc?m tak hrozí, ?e p?ijdou o pom?rn? velkou ?ást první p?edná?ky. Budu se sice sna?it ob?as nakouknout ven, ale ten Gradle m? taky zajímá, tak?e nebudu na recepci po?ád.
Doprava MHD


Je asi nejjednodu?í mo?nost, jak se na Chodov dostat. Na místo jezdí linka metra C, p?ípadn? autobusy ?. 114, 122, 136 a 177. Jízdní ?ády lze snadno vyhledat na stránkách dopravního podniku, http://www.dpp.czPojedete autem?


Vá?n?? I kdy? akci sponzoruje spole?nost JetBrains krom? jiného chlazeným pivem? Co se dá d?lat.Vzhledem k velké popularit? CZJUG setkání nejsem schopen garantovat parkování v gará?ích SUNu, tak?e tam prosím ani nejezd?te. Máte ale mo?nost zaparkovat své auto v gará?ích obchodního centra Chodov, kde máte 3 hodiny parkování zdarma. Obchodní centrum je p?ímo na metru.Máte n?jaké dotazy? Prosím napi?t? je do komentá?e, a? odpov?di vidí v?ichni. T??ím se p?í?tí st?edu nashledanou!More...