Komut Sat?r? Araçlar

Bir çok komut sat?r? programbulunmakla birlikte burada iki tanesinden bahsedilecek:

  • mysql
  • mysqladmin
mysql

mysqlkomutu, lokal ve uzaktaki MySQL sunuculara ba?lanarak SQLkomutlar?n? ve scriptleri çal??t?r?r. Bu komut kullan?laraklokal ve global MySQL de?i?kenlerine de?er atanabilir, ancakkal?c? olmaz. Kal?c? olmas? için my.ini konfigurasyon dosyas?nada ayn? düzenlemenin yap?lmas? gerekir. mysql komutu ile sunucu ile ilgili durum de?erleri de okunabilir.

mysqlkomut sat?r?n? ça??rmak:

>mysql -u root -p

mysql istemcisi, ?root? kullan?c?s? olarak ba?lat?l?r. Ba?lang?çta ?ifre sorar. (root kullan?c?s? ?ifresiz tan?mland?ysa -p kullan?lmamal?d?r.)

>mysql --user=root --password=mypassword --protocol=tcp--host=localhost --port=3306 ?default-character-set=latin1

bu komut ile:  • mysqlistemcisi, ?root? kullan?c?s? olarak ba?lat?l?r
  • ?ifreolarak ?mypassword? gönderilir (istemci ?ifreyi sormaz)
  • tcp/ipba?lant?s? kurulur
  • MySQL sunucusu, ?localhost? üzerindedir. (Buraya bir host ad? ya da ip adresi verilebilir)
  • MySQL sunucusu 3306 numaral? (varsay?lan) port'u dinlemektedir.
  • Varsay?lan karakter seti olarak latin1 kullan?lacakt?r.


[FONT='Arial Narrow', sans-serif]

mysqladmin

mysqladminkomutu ise SQL çal??t?r?lmadan yap?lan sunucu ile ilgiliçe?itli sistem yönetim i?levlerinin yap?lmas?na yard?m eder.Bu i?levlerden baz? önemli olanlar? ?u ?ekilde çal???r:[/FONT]
mysqladmin -u kullaniciadi -p komut
[FONT='Arial Narrow', sans-serif]

Burada,

?-ukullaniciadi?,MySQL kullan?c?s?n?n ad?d?r.

?-p??ifre girilece?ini belirtir.

komutise ?mysqladmin?inhangi i?levi yapaca??n? belirler:[/FONT]
createdbadi --> yeni database yarat?r
dropdbadi --> database'i dü?ürür (siler)
ping--> sunucununba?lant? kabul edip etmedi?ini denetler
passwordyeni-password--> ?ifreyide?i?tirir
shutdown --> sunucuyu kapat?r.
status--> durum bilgisi verir
start-slave --> replikasyon için slave'i ba?lat?r
stop-slave --> replikasyon için slave'i durdurur
variables --> de?i?kenleri döker
version --> sunucu sürüm bilgisini döker
[FONT='Arial Narrow', sans-serif]
[/FONT]

More...