Burada amaç örneklerle çe?itli i?lerin MySQL'de nas?l yap?ld???n? göstermek. Bunun için ço?u sefer bir "örnek veri taban?" gerekiyor. MySQL sitesinde de böyle veri taban? dosyalar? var. Buradaki örneklerde "world" veri taban? kullan?lacak. Bunu indirip kurmak için gerekli i?lemler ?u ?ekilde:

 • Örnek veri taban?n? indirin: world.sql

http://dev.mysql.com/doc/#sampledb

Burada?worlddatabase (all versions, used in MySQL certifications and training)Zip? linkiseçilmeli.

 • Zip dosyas?n? aç?n.

  ?çinden ?world.sql? script dosyas? ç?kacak. Kolayl?k için kök dizine kopyalay?n ( C:\ )

 • mysql komut istemcisini ba?lat?n:

> mysql-u root -p
 • Mevcut veri tabanlar?na bak?n:
   • mysql> show databases;

 • Bo? veri taban? yarat?n:

   • mysql> create database world;

 • Bu veritaban?na geçin:

   • mysql> use world;

 • Açt???n?z world.sql dosyas?n? yükleyin:

   • mysql> source c:/world.sql

    (Önemli Not: mysql dizin ayrac? olarak \ de?il / i?aretini anlar.) • Veri tabanlar?n? listeleyerek yaratt???n?z veri taban?n? görün.

   • mysql> show databases;

 • Tablolar? listeleyerek yaratt???n?z tablolar? görün.

   • mysql> show tables;

Evet, çal??maya haz?rs?n?z!!

More...