MySQL ile çal??man?n en iyi yollar?ndan bir mysql istemcisini kullanmak.

Burada mysql istemcisi ile çal??mak için çe?itli örnekler veriliyor.

Dolay?s?yla,

?imdi a?a??dakileri deneyebilirsiniz!mysql istemcisini ba?lat?n:


> mysql

world veri taban?na geçin:
mysql> use world;


mysqlkomutu içinden:

   • mysql> \?

    mysql> \s

    mysql> show variables like 'bulk%';

    mysql> select @@sql_mode \G

    mysql> create database world;

    mysql> use world;

    mysql> source select version(), database();

    mysql> show engines;

    mysql> show engines \G

    mysql> show databases;

    mysql> show tables;

    mysql> desc country;

    mysql> CREATE TABLE test (

    -> t1 TIMESTAMP,

    -> t2 TIMESTAMP,

    -> data CHAR(30)

    -> );

    mysql> show table status \G

    mysql> show table status like 'city%'\G

    mysql> \c

    mysql> CREATE TABLE t (i INT NOT NULL PRIMARY KEY);

    mysql> CREATE TABLE student

    -> id int unsigned not null auto_increment,

    -> name char (80),

    -> name2 char(40),

    -> PRIMARY KEY (id)

    -> );

    mysql> show create database world;

    mysql> show create table t;

    mysql> alter table t engine=innodb;

    mysql> show create table t;

    mysql> show table status like 't%'\G

    mysql> select count(*) from city;

    mysql> select * from city limit 10;

    mysql> select country.name, count(city.name) from city,country where city.countrycode=country.code group by country.code \G

    mysql> explain select country.name, count(city.name) from city,country where city.countrycode=country.code group by country.code \G

windows komut istemcisi (cmd) içinden:
   • > mysqladmin status variables

    > mysqladmin -u root -p shutdown

Not:Dosya adlar?n?n büyük/küçük harf duyarl? oldu?u (unixtabanl?) i?letim sistemlerinde tablo adlar? aynen yaz?lmal?d?r.Windows'ta duyarl? de?ildir.

Not2: ">" ileba?layan sat?rlar, Windows komut istemcisi içinden (cmd); "mysql>"ile ba?layan sat?rlar ise mysql istemcisi içinden ilgili sat?r?nça?r?ld???n? ifade eder.
More...