Temel MySQL Görsel Araçlar? 2 tanedir: • MySQL Administrator
 • MySQL Query Browser
MySQL Administrator

MySQL Administrator ile ço?u sistem yönetimi i?lerini yapmak mümkün:MySQL Sunucunun özet durum bilgisini almak

 • MySQL Windows servisini konfigure etmek, ba?lang?ç logunu görüntülemek

 • Ba?lang?ç de?i?kenlerini görüntülemek ve de?i?tirmek

 • Kullan?c? yönetimi: Kullan?c? yaratmak, ?ifre de?i?tirmek, yetkilendirmek

 • Sunucu ve kullan?c? ba?lant?lar?n? izlemek, sonland?rmak

 • Sunucu sa?l???n? grafiksel olarak gözlemlemek, durum ve sistem de?i?kenlerini gözlemlemek

 • Log dosyalar?n? (Error Log, Slow Query Log ve General Query Log) taramak, incelemek

 • Replikasyon durumunu gözlemlemek

 • Yedekleme ve geri yükleme

 • Tablo istatistikleri ve özeti

 • Veri Taban? katalo?unu yönetmek: Tablolar, indexler, view'lar ve stored procedure'lar? gözlemlemek, düzenlemek, yaratmak

MySQL Administrator görsel bir araç oldu?u için kullan?m? kolayd?r.

MySQL Administrator ile gerçekle?tirilebilen fonksiyonlar? ve daha fazlas?n? mysql ve mysqladmin komut sat?r? araçlarla ve konfigurasyon dosyalar?n? düzenleyerek yapmak mümkündür.

MySQL Query BrowserMySQL Query Browser, MySQL için SQL cümleleri olu?turmay?, script haz?rlamay?, çal??t?rmay? ve tablolardaki veriyi izleyerek basitçe düzenlemeyi kolayla?t?ran geli?tirmecilere yönelik bir araçt?r.More...