MySQL'i çal??t?ran ana program,mysqld (MySQL Daemon) ad?n? al?r.

UNIX'lerde mysqld adl? bir prosesgörünür.

Ayn? program Windows'ta ?mysqld.exe?olarak çal???r.
Windows'ta mysqld.exe'yiservis olarak çal??t?rmak mümkündür. Birden çok defa farkl?servis adlar? ile servis kayd? yap?l?rsa ayn? sistem üzerindebirden çok MySQL instance'? çal??t?rmak mümkün olur. Bunlar?birbirleri ile çak??mayacak ?ekilde (a? bilgileri, veri dizinivb) konfigure etmek gerekir.
mysqld,MySQL'in kendisi yani MySQL sunucusudur.

Tüm ortamlarda TCP/IP a? ileti?iminidestekler. Özel olarak kapat?lmaz ise TCP/IP ba?lant?s? aç?kt?r.

De?i?tirilmez ise 3306numaral? portu dinleyerek çal???r.
Ayn? zamanda Windows üzerinde NamedPipe ve Shared Memory kullanan programlar, ayn? sistem üzerindekisunucuya eri?ebilir. Bunun için ilgili konfigurasyonun yap?lmas?gerekir (ilk kurulumda kapal?d?r).

UNIX sistemler üzerinde de lokalolarak Unix socket [COLOR=rgb(0, 0, 0)]dosyas?[/COLOR] ileti?imi desteklenmetedir (ilk kurulumdaaç?kt?r).
MySQL ile çal??mak için en önemlive standart araç, mysql istemcisidir (mysql.exe). Bu araç kullan?larak lokal veya uzak bilgisayarlar üzerinde çal??an MySQL servislerine /daemon'lar?na eri?ilir ve SQL ve sistem komutlar? çal??t?r?labilir. S?kl?kla script çal??t?rmak ve yönetimsel i?lemler için kullan?l?r.
More...