Dosyalar.

[IMG]file:///Applications/NeoOffice.app/Contents/share/gallery/rulers/blurulr6.gif[/IMG]


MySQLDizini ( [basedir])

MySQL'inkuruldu?u dizin. Dosyalar?n ço?u bu dizinin bir alt dizininde yeral?r.

Konfigurasyon dosyalar?:

Windows'ta MySQLsunucu konfigurasyonu için standart dosya: ?my.ini? ad?n? al?r.

MySQL, komutsat?r?nda yeri belirtilmediyse bu dosyay? önce Windows dizininde,sonra root (C:\) dizininde arar. Kurulums?ras?nda konfigure edilen MySQL örneklerinde ise MySQL kurulumdizini aran?r (konfigurasyon dosyas? mysql'i buraya bakacak ?ekildeba?lat?r.)Program Dosyalar?:

[basedir]/bindizini alt?ndad?r.

Log Dosyalar?:

 • General Query Log (Genel Sorgu Log'u)

  Aktif oldu?u zaman MySQL'e giden tüm komutlar kay?t alt?na al?n?r. (Sisteme yönelik -örne?in parametre set eden- komutlar dahil). Uygulama geli?tiriciler sorun takibi, optimizasyon vb amaçlarla kullanabilir.


  Aktive etmek için gerekli mysqld anahtar?:
  • --log

 • Binary Log

  Aç?k oldu?unda veri de?i?ikliklerini ya da veri de?i?ikli?ine neden olan sorgular? kaydeder. Replikasyon mekanizmas? taraf?ndan kullan?l?r. Ayn? zamanda belli bir zaman ya da s?radan itibaren yap?lan de?i?iklikleri tekrarlamak için (örne?in yedekten dönüldükten sonra) de kullan?l?r.


Aktive etmek için gerekli mysqld anahtar?:


--log-bin
 • Slow Query Log (Yava? Sorgu Logu)

Belli bir e?ik süresinin üzerinde çal??an sorgular? kay?t alt?na al?r. Performans sorunlar?n? takip etmek için kullan?l?r.

Aktive etmek için gerekli mysqld anahtar?:


--log-slow-queries

 • Error Log (Hata Logu)

  MySQL'in çal??mas? ve kapanmas? ile iligli olaylar? ve hatalar? yakalar .Özellikle mysqld ilk çal??t?r?ld??? s?rada olu?an ve ba?lamaya engel olan hatalar? takip etmek için kullan?l?r.

  Tipik dosya ad?:


  • host_name.err

  Bu log'a giden mesajar? ekrana yönlendirmek için gerekli mysqld anahtar?:


  --console


 • InnoDB Transaction Log'lar

  Depolama motorlar?na ait loglar ayr? olabilir. Örne?in, InnoDB transactional oldu?u için bir transaction log'u olu?turur.Veri Dosyalar?:
Veri dosyalar? data dizini alt?nda bar?nd?r?l?r ( [datadir] )

Data dizinialt?nda her bir veri taban? için veri taban? ad?na sahip bir altdizin aç?l?r.

Her bir tablo içinilgili veri taban? alt dizini içerisinde tabload?.frmad?nda bir tan?m dosyas? olur.

Veri ve indexdosya sistemi, depolama motoruna ba?l? olarak farkl? bir yap?daolabilir.


More...