Cloud servislerine, özellikle veri saklama servisleri dü?ünüldü?ünde, biraz büyükçe miktarl? verinin internet üzerinde transfer edilmesi bir çok kurum ve ki?i için sorun yaratmakta idi. E?er 10 Mbps'lik Internet eri?iminiz varsa ve 1 TB lik verinizi hat kapasiteinizin %80 nini kullanarak servis sa?lay?c?ya aktarmak isted?inizde, bu i?lem yakla??k olarak 13 gün sürecektir. Amazon'nun son duyurdu?u AWS Import/Export servisi bu sorunu çözmeyi hedefliyor. Bu servis sayasinde verinizi ta??nabilir bir medyaya koyup Amazon'a gönderip içindeki verinin sizin için ayr?lm?? alana aktar?m?n? sa?latman?z mümkün, ayn? ?ekilde Amazon servislerindeki veriniz gönderdi?iniz medyaya yükletip size geri gönderimini sa?layabilirsiniz.

Ta??nabilir medya üzerinden Import/Export yapabildi?iniz durumda veri göçü, offsite yedekleme, falekat kurtarma senaryolar?n? hayata geçirmek çok daha gerçekçi bir hale gelmektediri; özellikle KOB?'ler için!

Amazon özelinde dü?ündü?ümüzde verinizi Amazonun Avrupa yada America daki veri merkezlerine iletmek h?zl? teslimat opsiyonuyla bile günler sürebilir E?er benzer servisleri yurtiçinde sa?layan servis sa?layac?lar?m?z olur ise bu tür servislerin Türkiyedeki adaptasyonun daha h?zl? olaca??n? dü?ünüyorum. Önümüzde, deneme yan?lma ile test edilmi? haz?r uygulanabilir i? modeller var, tüm konuya ilgi duyan servis sa?lay?c?lar? bu f?rsat? de?erlendirmeye ça??r?yorum.
More...