PGP-discussions - PGP

This is a discussion on PGP-discussions - PGP ; -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----- Hash: SHA1 Hi there, I'm working with PGP for some time now, and I can remember that there were a lot more newsgroups where people were talking about PGP. Are all those groups dead or do ...

+ Reply to Thread
Results 1 to 7 of 7

Thread: PGP-discussions

 1. PGP-discussions

  -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
  Hash: SHA1

  Hi there,

  I'm working with PGP for some time now, and I can remember that there
  were a lot more newsgroups where people were talking about PGP.

  Are all those groups dead or do I miss anything?

  - --
  Cheers,
  Visje...

  -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
  Version: PGP 8.1 - not licensed for commercial use: www.pgp.com

  iQA/AwUBR9J4DACwsYBG/nNVEQKvwwCgrIcBrCrdj/eXOLogai7uWpotk9AAoOSg
  AeGGG1a590G7ePTovrBe/aNp
  =6bAv
  -----END PGP SIGNATURE-----

 2. Re: PGP-discussions

  In article , issie@thuis.nl
  says...
  > -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
  > Hash: SHA1
  >
  > Hi there,
  >
  > I'm working with PGP for some time now, and I can remember that there
  > were a lot more newsgroups where people were talking about PGP.
  >
  > Are all those groups dead or do I miss anything?
  >
  > - --
  > Cheers,
  > Visje...
  >
  > -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
  > Version: PGP 8.1 - not licensed for commercial use: www.pgp.com
  >
  > iQA/AwUBR9J4DACwsYBG/nNVEQKvwwCgrIcBrCrdj/eXOLogai7uWpotk9AAoOSg
  > AeGGG1a590G7ePTovrBe/aNp
  > =6bAv
  > -----END PGP SIGNATURE-----
  >

  Also addition to compsecurity.discuss try:
  alt.security.pgp
  comp.security.pgp.resources
  comp.security.tech
  comp.security.test

 3. Re: PGP-discussions

  -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
  Hash: SHA1

  Casey@---.net recently said:...

  > Also addition to compsecurity.discuss
  > try:alt.security.pgpcomp.security.pgp.resourcescom p.security.techcom
  > p.security.test

  hmmm, forgot .tech, but traffic is very low
  - --
  Cheers,
  Visje...

  -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
  Version: PGP 8.1 - not licensed for commercial use: www.pgp.com

  iQA/AwUBR9PsyACwsYBG/nNVEQLSAACfWopMluUt3QyqOSeLPMgcjuYQZ0kAn2Oe
  KKS/r/40ljKunyS8nPtlPenu
  =8kOk
  -----END PGP SIGNATURE-----

 4. Re: PGP-discussions

  On Sun, 9 Mar 2008 14:58:09 +0100, Visje wrote:

  |>-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
  |>Hash: SHA1
  |>
  |>Casey@---.net recently said:...
  |>
  |>> Also addition to compsecurity.discuss
  |>> try:alt.security.pgpcomp.security.pgp.resourcescom p.security.techcom
  |>> p.security.test
  |>hmmm, forgot .tech, but traffic is very low


  Frrzf yvxr rirelobql jnf fb vagb trggvat gur yngrfg irefvba bs ctc,
  gurl qvfpbirerq gung gur ynfg irefvba gur unq jnf abg hcjneqf pbzcngvoyr
  jvgu gur erprviref xrl, naq ybfg gur pbaprcg bs pbzzhavpngvba jvgu univat
  gur yngrfg geraq va ctc.

  Abg gbb znal ccy xarj gur ernfba sbe nyy gur hctenqrf naq sbetbg
  gung gurve EFN xrl jnf orvat znqr choyvp ba gur xrlfreire gurersber ibvqvat
  gur cevinpl vffhr...

  V guvax Pelcgb 442/oybjsvfu nygubhtu abg EFN, vf tbbq sbe trareny
  choyvp pbeerfcbaqraprf va Pbairagvbany sbezf.....

 5. Re: PGP-discussions

  On Wed, 01 Oct 2008 13:12:34 -0700, 1PW wrote:

  |>> Abg gbb znal ccy xarj gur ernfba sbe nyy gur hctenqrf naq sbetbg
  |>> gung gurve EFN xrl jnf orvat znqr choyvp ba gur xrlfreire gurersber ibvqvat
  |>> gur cevinpl vffhr...
  |>>
  |>> V guvax Pelcgb 442/oybjsvfu nygubhtu abg EFN, vf tbbq sbe trareny
  |>> choyvp pbeerfcbaqraprf va Pbairagvbany sbezf.....
  |>
  |>What do you think of GPG?

  V unira'g gevrq vg, fb V unir ab erny fbyvq bcvavba sbe lbh, ohg vs
  lbh trg va n zrff gurer vf zber asb ba ctc, jvgu nqq ba furyyf gb snpvyvgngr
  gur rapelcgvba cebprffrf....vg nyy qrcraqf ba lbhe fvghngvba naq vagrafvgl
  bs hfntr.

  V abgvprq n ybg bs ccy qba'g jnaan yrnea ctc/tct/pelcgb, be nal
  Fgrtnabtencuvpf, gurl eryl ba gurve Jva AG--->KC-->ivfgn baobneq rapelcgvba
  cebtenz naq qrqvpngrq "freire"....

  V xabj gurer vf na asb jne ntnvafg nyy rapelcgvba, naq Pelcgb vf gur
  bayl bar yrsg fgnaqvat, jurernf jr qba'g ernyyl xabj jung Cuvy Mvzzreznaa'f
  pbheg qrnyf jrer nobhg fbzr 20 lrnef ntb.....?

 6. Re: PGP-discussions

  On 10/01/2008 11:56 AM, Bob sent:
  > On Sun, 9 Mar 2008 14:58:09 +0100, Visje wrote:
  >
  > |>-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
  > |>Hash: SHA1
  > |>
  > |>Casey@---.net recently said:...
  > |>
  > |>> Also addition to compsecurity.discuss
  > |>> try:alt.security.pgpcomp.security.pgp.resourcescom p.security.techcom
  > |>> p.security.test
  > |>hmmm, forgot .tech, but traffic is very low
  >
  >
  > Frrzf yvxr rirelobql jnf fb vagb trggvat gur yngrfg irefvba bs ctc,
  > gurl qvfpbirerq gung gur ynfg irefvba gur unq jnf abg hcjneqf pbzcngvoyr
  > jvgu gur erprviref xrl, naq ybfg gur pbaprcg bs pbzzhavpngvba jvgu univat
  > gur yngrfg geraq va ctc.
  >
  > Abg gbb znal ccy xarj gur ernfba sbe nyy gur hctenqrf naq sbetbg
  > gung gurve EFN xrl jnf orvat znqr choyvp ba gur xrlfreire gurersber ibvqvat
  > gur cevinpl vffhr...
  >
  > V guvax Pelcgb 442/oybjsvfu nygubhtu abg EFN, vf tbbq sbe trareny
  > choyvp pbeerfcbaqraprf va Pbairagvbany sbezf.....


  Jung qb lbh guvax bs TCT?

  --
  1PW

  @?6A62?FEH9E=6o2@=]4@> [r4o7t]

 7. Re: PGP-discussions

  Bob wrote:

  > On Wed, 01 Oct 2008 13:12:34 -0700, 1PW wrote:
  >
  > |>> Abg gbb znal ccy xarj gur ernfba sbe nyy gur hctenqrf naq sbetbg
  > |>> gung gurve EFN xrl jnf orvat znqr choyvp ba gur xrlfreire gurersber
  > |>> ibvqvat gur cevinpl vffhr...
  > |>>
  > |>> V guvax Pelcgb 442/oybjsvfu nygubhtu abg EFN, vf tbbq sbe trareny
  > |>> choyvp pbeerfcbaqraprf va Pbairagvbany sbezf.....
  > |>
  > |>What do you think of GPG?
  >
  > V unira'g gevrq vg, fb V unir ab erny fbyvq bcvavba sbe lbh, ohg vs
  > lbh trg va n zrff gurer vf zber asb ba ctc, jvgu nqq ba furyyf gb
  > snpvyvgngr gur rapelcgvba cebprffrf....vg nyy qrcraqf ba lbhe fvghngvba
  > naq vagrafvgl bs hfntr.
  >
  > V abgvprq n ybg bs ccy qba'g jnaan yrnea ctc/tct/pelcgb, be nal
  > Fgrtnabtencuvpf, gurl eryl ba gurve Jva AG--->KC-->ivfgn baobneq
  > rapelcgvba cebtenz naq qrqvpngrq "freire"....
  >
  > V xabj gurer vf na asb jne ntnvafg nyy rapelcgvba, naq Pelcgb vf gur
  > bayl bar yrsg fgnaqvat, jurernf jr qba'g ernyyl xabj jung Cuvy
  > Mvzzreznaa'f pbheg qrnyf jrer nobhg fbzr 20 lrnef ntb.....?


  Uryyb Obo:

  V'z fbeel gb fraq guvf guernq va gur qverpgvba V qvq. V *qb* hfr TCT
  2.0.9, jvgu zl Erq Ung EURY 5.2 Yvahk flfgrz, naq va zl bja pyhzfl
  znaare V jnf jbaqrevat vs lbh qvq gbb.

  V punatrq sebz CTC 5 gb TCT jura zl irefvba jnf'g rnfvyl znqr gb jbex
  jvgu rneyl irefvbaf bs Jvaqbjf KC Ceb. Onpx gura, jr qvqa'g unir irel
  tbbq sebag-raqf gb tb jvgu TCT ohg gung'f fybjyl punatrq sbe gur tbbq.

  Nygubhtu vg'f zl bja bcvavba, V qba'g guvax nalguvat jnf ybfg ol CXM
  jvgu uvf svtug jvgu gur H.F Whfgvpr Qrcg. urapr V oryvrir CTC 9 vf
  whfg nf fnsr nf TCT 2.

  Lbh ner fbbb evtug. Sbyxf ner eryhpgnag gb hfr rapelcgvba cebqhpgf
  hagvy fbzrguvat onq unccraf gb gurz.

  Crgr

  --
  1PW

  @?6A62?FEH9E=6o2@=]4@> [r4o7t]

+ Reply to Thread