Gtk::ToggleButton mutually exclusive (RadioButton behaviour)

Printable View